Statut w formacie PDF

Statut Stowarzyszenia
na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną „Kamienna Tęcza”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „KAMIENNA TĘCZA” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Prawo o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z dn. 29 maja 2003 z dalszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§3
1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Wrocław.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§5
1. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
2. Stowarzyszenie zrzesza w szczególności rodziców, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§8
1. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci i znaku.

Rozdział II

Cel działania i sposób ich realizacji
§9
1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§10
1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1.1. Prowadzenie działalności na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz marginalizacją ich problemów,
1.2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie,
1.3. Organizacja pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim,
1.4. Szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom,
1.5. Propagowanie idei pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
1.6. Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie,
1.7. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
2.1. Działania na rzecz pozyskania ośrodka z miejscami pobytu stałego oraz zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
2.2. Działania na rzecz pozyskania lokali mieszkalnych do czasowego i stałego zamieszkania przez osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia,
2.3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
2.4. Organizowanie i przeprowadzanie zajęć oraz imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
2.5. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym,
2.6. Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
2.7. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą,
2.8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, konferencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, opiekunów

2.9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych,
2.10. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe,
2.11. Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom stowarzyszenia.
§11
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego realizowana jest przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
1.1. Działania na rzecz pozyskania ośrodka z miejscami pobytu stałego oraz zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
1.2. Działania na rzecz pozyskania lokali mieszkalnych do czasowego i stałego zamieszkania przez osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia,
1.3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
1.4. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ich rodzin,
1.5. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym,
1.6. Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
1.7. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą,
1.8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, konferencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, opiekunów
1.9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych,
1.10. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe,
1.11. Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom stowarzyszenia.
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana jest przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
2.1. Działania na rzecz pozyskania ośrodka z miejscami pobytu stałego oraz zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
2.2. Działania na rzecz pozyskania lokali mieszkalnych do czasowego i stałego zamieszkania przez osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia,
2.3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
2.4. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
2.5. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym,
2.6. Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
2.7. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą,
2.8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, , konferencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, opiekunów

2.9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych,
2.10. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe,
2.11. Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki
§12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.1. zwyczajnych,
1.2. wspierających,
1.3. honorowych.
§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyły się dla Stowarzyszenia.
§14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.1. do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
1.2. uczestniczyć we wszystkich działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
1.3. zgłaszać wnioski, co do działalności Stowarzyszenia
§15
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.1. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
1.2. uczestniczyć w walnych zebraniach członków,
1.3. przestrzegać postanowień Statutu i uchwal władz Stowarzyszenia,
1.4. regularnie opłacać składki członkowskie.
§16
1. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§17
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1.1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
1.2. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań przez okres, co najmniej 6-ciu miesięcy mimo pisemnego upomnienia,
1.3. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
1.4. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
1.5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§18′
1. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Od uchwały zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
§20
1. Władze wybieralne Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego
2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia mogą uzupełnić skład organu w czasie kadencji, w miejsce ustępujących członków, do 1/3 członków poszczególnego organu
§21
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat,

2. Funkcje członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej można pełnić przez okres dłuższy niż jedna kadencja.

Walne Zebranie Członków
§22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd jeden raz w roku, jako sprawozdawcze i co 5 lat, jako sprawozdawczo – wyborcze zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, (drogą telefoniczną lub elektroniczną). Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny i nie później niż w ciągu miesiąca od dnia Walnego Zebrania Członków
4. Walne Zebranie obraduje według przez siebie uchwalonego regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1.1. z własnej inicjatywy,
1.2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
1.3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§23
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.1. wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
1.2. uchwalanie zmian Statutu,
1.3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
1.4. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
1.5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
1.6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenie lub wykluczenia członka,
1.7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
1.8. wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
1.9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
1.10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym odbywającym się co 5 lat wybiera się: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes,
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa,
5. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
6. Zarząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
§25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1.1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
1.2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
1.3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
1.4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
1.5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
1.6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
1.7. zwoływanie Walnego Zebrania,
1.8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
1.9. określanie spraw dla prowadzenia, których należy zatrudnić pracowników oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia.

Komisja Rewizyjna
§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia, jest organem odrębnym od zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób :
2.1 .przewodniczącego, 2.2.dwóch członków,
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§27
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej:
1.1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
1.2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
1.3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
1.4. wnioskowanie do Walnego Zebrania o absolutorium dla ustępującego Zarządu,

1.5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków w razie jego bezczynności,
1.6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
§28
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§29
1. Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
1.1. składki członkowskie,
1.2. darowizny, spadki, zapisy, ofiarność publiczna,
1.3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
1.4. środki uzyskane z działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele statutowe.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym zabrania się:
3.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
3.2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
3.4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji §30
1. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności, w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu, działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§31
3. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§32
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.