Sprawozdanie_za 2014 w formacie PDF

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” za 2014 rok.

I. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65; jest zarejestrowane we Wrocławiu, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000364043; NIP: 8943007296; REGON: 021344430.

II. Skład Zarządu:
– prezes: Elżbieta Graf
– wiceprezes: Wanda Dryll
– sekretarz: Jerzy Kleks
– skarbnik :Marzenna Michałek
– członek: Małgorzata Wojciechowska

III. Celami statutowymi stowarzyszenia są :
– rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
– organizacja pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim,
– szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom,
– propagowanie idei pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
– edukacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
– udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

IV. Cele realizowane przez Stowarzyszenie w następujący sposób: (działalność odpłatna i nieodpłatna):
1.1. Działania na rzecz pozyskania ośrodka z miejscami pobytu stałego oraz zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
1.2. Działania na rzecz pozyskania lokali mieszkalnych do czasowego i stałego zamieszkania przez osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia,
1.3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
1.4. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
1.5. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym,
1.6. Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
1.7. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą,
1.8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, konferencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, opiekunów
1.9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i
socjalnych,
1.10. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe,
1.11. Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom stowarzyszenia.

V. W roku 2014 realizowaliśmy nasze cele poprzez:
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
a) realizacja zadania publicznego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – edycja I w terminie od 23.04.2014 do 31.12.2014; w ramach tego zadania odbywały się warsztaty teatralne(20 godz.),2 pobyty weekendowe, zajęcia na basenie dla 12 osób (22 godz.)oraz warsztaty choreoterapii dla 12-14 osób(22 godz)
2. Działania na rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz marginalizacji ich problemów:
a) zorganizowanie zabawy karnawałowej dla podopiecznych i członków 29.01.14
b) udział w próbach oraz w występie w Rynku w tańcu „Nazywam się Miliard 14.02.14
c) Zajęcia choreoterapii z wolontariuszem dla 12 osób w terminie 15.02.14 – 30.03.14
d) zorganizowanie zabawy andrzejkowej 25.11.14
e) Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2.12.14- ewaluacja projektu-występ podopiecznych dla zaproszonych gości w PPM „Zajezdnia”
3. Działania stowarzyszenia mające na celu współpracę ze środowiskiem:
a) stała współpraca z Sektorem3 – udział w szkoleniach; korzystanie ze wsparcia lokalowego oraz merytorycznego
b) współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 99 w realizacji projektów
c) współpraca z Centrum Wolontariatu we Wrocławiu – pozyskiwanie wolontariuszy a) stała współpraca z wolontariuszami (Udział wolontariuszki w międzynarodowym
spotkaniu „Speak out louder”( 12-20.10.14)
d) zorganizowanie praktyk asystenta osobistego ON w terminie 01.04.14- 30.10.14
4. Działania promujące działalność stowarzyszenia:
Promocja działalności stowarzyszenia ma przede wszystkim zasięg lokalny i jest nakierowana na integrację dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem lokalnym.
b) Promocja realizacji projektów i działań Stowarzyszenia na stronie facebook
c) Udział w Konsultacjach Społecznych dot. sprawozdania RPO z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
d) Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w Klubie „Nowe Technologie”
e) Udział w konsultacjach współpracy z NGO na 2015 – Wrocławski Program Współpracy
f) Publikacja artykułu wolontariusza w gazecie Wolontariatu nrl(8)2014 pt.:”Dlaczego warto,czy wolontariat ma sens”

VI. W roku 2014 stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

VII. Informacje finansowe:
– fundusz statutowy: nie posiada
– za rok 2014 Stowarzyszenie osiągnęło nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie: 3765,56 zł
– w roku 2014 przychody Stowarzyszenia wynosiły: 22362,81 zł w tym:
a) składki członkowskie: 2885,00 zł
b) darowizny: 270,00zł
c) dotacje: 15418,00zł
d) Koszty Stowarzyszenia związane z zakupem usług obcych: 629,18 zł; z zakupem materiałów: 383,50 zł; podatki i opłaty: 94,00 zł

VIII. Zatrudnienie.
W roku 2014 stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie. Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami.

IX. Rozliczenia podatkowe stowarzyszenia.
W roku 2014 stowarzyszenie nie składało żadnych deklaracji.
Zobowiązanie podatkowe na dzień 31-12-2014 roku z tytułu zaliczki na podatek
dochodowy – nie wystąpiło.