Sprawozdanie_2013 w formacie PDF

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” za 2013 rok.

I. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65; jest zarejestrowane we Wrocławiu, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000364043; NIP: 8943007296; REGON: 021344430.

II. Skład Zarządu:
– prezes: Elżbieta Graf
– wiceprezes: Wanda Dryll
– sekretarz: Jerzy Kleks
– skarbnik :Marzenna Michałek
– członek: Małgorzata Wojciechowska

III. Celami statutowymi stowarzyszenia są :
– rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
– organizacja pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim,
– szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom,
– propagowanie idei pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
– edukacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
– udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

IV. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskanie gruntu i budowę domu stałego pobytu wraz z zapleczem socjalno-rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie objętych opieką stowarzyszenia.
2. Pozyskiwanie lokali mieszkalnych do czasowego i stałego zamieszkania przez osoby niepełnosprawne objęte opieką stowarzyszenia.
3. Pozyskanie samochodu umożliwiającego transport osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ruchowo.
4. Pośredniczenie w kontaktach z placówkami służby zdrowia.
5. Pośredniczenie w kontaktach z władzami samorządowymi i rządowymi.
6. Pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami.
7. Działanie w celu pozyskiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
8. Działania na rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz marginalizacji ich problemów.
9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych.
10. Rozwijanie międzynarodowej współpracy osób niepełnosprawnych intelektualnie.
11. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
12. Organizowanie wycieczek i wyjazdów dla osób niepełnosprawnych o charakterze krajoznawczo-poznawczym.
13. Organizowanie stałego miejsca spotkań osób niepełnosprawnych na terenie miasta Wrocław (pozyskiwanie pomieszczeń , ich wyposażenia).
14. Organizowanie własnej bazy rehabilitacyjnej, rekreacyjnej, sportowej.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, reklamowej.
16. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji.
17. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia.
18. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe.
19. Prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Wymienione typy działalności mogą być prowadzone jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

V. W roku 2013 realizowaliśmy nasze cele poprzez:
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
realizacja zadań publicznych: a) realizacja zadania publicznego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – edycja I w terminie od 02.04.2013 do 31.12.2013; w ramach tego zadania odbywały się zajęcia na basenie dla 12 osób oraz warsztaty choreoterapii dla 16 osób
2. Działania na rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz marginalizacji ich problemów:
a) kontynuacja wolontaryjnego projektu pt.: „Czwartki z kulturą” w ramach, którego wolontariusze zapoznawali podopiecznych ( 12 osób) z muzyką operową, malarstwem oraz życiem kulturalnym Wrocławia ( organizowane były również wyjścia do opery, muzeum i Panoramy Racławickiej); udział podopiecznych w lekcji muzealnej w Panoramie Racławickiej -28.02.13
b) udział podopiecznych w projekcie organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski -Wydział filozofii pt.:”Animacje filozoficzne” w terminie luty – marzec 2013.
c) zorganizowanie zabawy karnawałowej dla podopiecznych i członków stowarzyszenia 29.01.13
d) udział podopiecznych w próbach i występie tanecznym :”nazywam się Miliard – One Bilion Rising” podczas Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych – 06.06.13
e) zorganizowanie pikniku wyjazdowego do Marcinowa 15.06.13
f) zorganizowanie wyjazdu na grzybobranie do lasu w okolicy wsi Jary 13.10.13
g) zorganizowanie zabawy andrzejkowej 28.11.13
h) Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu- występ taneczny podopiecznych, opracowany na warsztatach choreoterapii 03.12.13
i) Zorganizowanie Mikołajków dla podoopiecznych
3. Działania stowarzyszenia mające na celu współpracę ze środowiskiem:
a) stała współpraca z Sektorem3 – udział w szkoleniach; korzystanie ze wsparcia lokalowego oraz merytorycznego
b) współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 99 w realizacji projektów
c) współpraca z Centrum Wolontariatu we Wrocławiu – pozyskiwanie wolontariuszy
d) stała współpraca z wolontariuszami
4. Działania promujące działalność stowarzyszenia:
Promocja działalności stowarzyszenia ma przede wszystkim zasięg lokalny i jest nakierowana na integrację dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem lokalnym.
a) Promocja realizacji projektów na stronie facebook oraz własnej stronie internetowej
b) Udział w Dolnośląskim Forum Organizacji Pozarządowych
c) Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu
5. Informacje dodatkowe:
a) Udział w szkoleniu „Współpraca z biznesem i przygotowanie oferty sponsorskiej 17.10.13
b) Udział w konferencji „Postaw na pracę – możliwości i korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja
c) Udział w szkoleniu : Jak współpracować z wolontariuszami” 05.12.13

VI. W roku 2013 stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

VII. Informacje finansowe:
– fundusz statutowy nie posiada
– za rok 2013 Stowarzyszenie osiągnęło nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie: 3788,91
– w roku 2013 przychody Stowarzyszenia wynosiły: 12804,88 zł w tym:
a) składki członkowskie: 2535,00 zł
b) darowizny: 1010,00zł
c) dotacje: 6704,02zł
d) Koszty Stowarzyszenia związane z zakupem usług obcych: 818,00zł; z zakupem materiałów: 59,99zl

VIII. Zatrudnienie.
W roku 2013 stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie. Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami.

IX. Rozliczenia podatkowe stowarzyszenia.
W roku 2013 stowarzyszenie nie składało żadnych deklaracji.
Zobowiązanie podatkowe na dzień 31-12-2013 roku z tytułu zaliczki na podatek
dochodowy – nie wystąpiło.