Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” za 2015 rok.

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Intelektualną „Kamienna Tęcza” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65; jest zarejestrowane we Wrocławiu, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000364043; NIP: 8943007296; REGON: 021344430.

I. Skład Zarządu:
prezes: Elżbieta Graf
wiceprezes: Wanda Dryli
sekretarz: Jerzy Kleks
skarbnik :Marzenna Michałek
członek: Małgorzata Wojciechowska

II. Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1.1. Prowadzenie działalności na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz marginalizacją ich problemów,

1.2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie,

1.3. Organizacja pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim, 1.4. Szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom,

1.5. Propagowanie idei pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,

1.6. Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie,

1.7. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom.

III. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (działalność odpłatna i nieodpłatna):

1. Działania na rzecz pozyskania ośrodka z miejscami pobytu stałego oraz zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

2. Działania na rzecz pozyskania lokali mieszkalnych do czasowego i stałego zamieszkania przez osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia,

3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

4. Organizowanie i przeprowadzanie zajęć oraz imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin

5. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym,

6. Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,

7. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą,

8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, konferencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, opiekunów

9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w rozwiązywaniu problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych,

10. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe,

11. Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom stowarzyszenia.

IV. W roku 2015 realizowaliśmy nasze cele poprzez:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

a) realizacja zadania publicznego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON — edycja I w terminie od 05..05.2015 do 31.12.2015; w ramach tego zadania odbywały się zajęcia na basenie dla 12 osób (21 godz.), warsztaty choreoterapii dla 12-14 osób(18 godz.),zajęcia sportowe (16,5godz), zajęcia kulinarne (18 godz.). Uczestniczyło 25 osób.

2. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz marginalizacji ich problemów:

a) 26.01 2015 : uczestnictwo w zabawie karnawałowej w restauracji Polskie Smaki

b) 28.01 2015 2.02 2015 9.02.2015 11.02.2015 12.02.2015: uczestnictwo w próbach tańca NAZYWAM SIĘ MILIARD

c) 14.02 2015: występ w Rynku w ramach akcji „Stop przeciwko przemocy wobec kobiet” zorganizowanej przez Fundację na rzecz Równości

d) 15.02.2015 : uczestnictwo w dancingu w restauracji Polskie Smaki

e) 26.03 2015 – 30.04.2015; realizacja projektu własnego wolontariuszki „Zajęcia sportowo-edukacyjne”( we wtorki, 12 — 15 osób)

f) 21.04.2015: uczestnictwo w dancingu w restauracji Polskie Smaki

g) 10.08.2016 -16.08.2016 realizacja projektu własnego „Zawsze aktywni”( wyjazd do Krośnie 13-osobowej grupy podopiecznych)

h)19.09.2016:zorganizowanie zwiedzania ośrodka TVP Wrocław

i) 25.11.2015: zorganizowanie zabawy andrzejkowej w restauracji Polskie Smaki

j) 03.12.2016: zorganizowanie uroczystych obchodów MDON w ośrodku „Tratwa” (Legnicka 65).

3. Działania Stowarzyszenia mające na celu współpracę ze środowiskiem:

a) stała współpraca z Sektorem3 — udział w szkoleniach; korzystanie ze wsparcia lokalowego oraz merytorycznego:

24-25.04 2015 Szkolenie pozyskiwanie sponsorów, współpraca z biznesem

27.04.2014 udział w konsultacjach dotyczących Konferencji Praw Osób Niepełnosprawnych 30.05 2015 udział w Dolnośląskim Kongresie Kobiet (udział w debacie)

24.06.2015 udział w szkoleniu organizacji „Feminoteka”: Stereotypy płciowe i ich wpływ na przemoc wobec kobiet

14.07.2015 :udział w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Partycypacji Społecznej: „Wrocław bez barier”

09.09.2015 udział w szkoleniu o pisaniu projektów FIO

26.11.2015:udzia1 w konferencji „Laboratorium odpowiedzialnego biznesu”

a) współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 99 w realizacji projektów

b) współpraca z Centrum Wolontariatu we Wrocławiu — pozyskiwanie wolontariuszy

c) stała współpraca z wolontariuszami

4. Działania promujące działalność Stowarzyszenia:

Dzięki aktywności na FB promocja działalności Stowarzyszenia ma zasięg nie tylko lokalny. Jej celem jest popularyzacja różnorodnych form aktywności dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracja z wieloma środowiskami.

V. W roku 2015 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

VI. Informacje finansowe:

fundusz statutowy: nie posiada

za rok 2015 Stowarzyszenie osiągnęło nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie: 9454,02 zł w roku 2015 przychody Stowarzyszenia wynosiły: 34256,55 zł w tym:

a) składki członkowskie: 3850,00 zł

b) darowizny: 12640,00z1

c) dotacje: 14000,00z1

d) koszty Stowarzyszenia związane z zakupem usług obcych: 13921,87 zł; z zakupem materiałów: 3295,17 zł; z wynagrodzeniami 6725,00 zł; z pozostałymi kosztami 860,49 zł

e) Stowarzyszenie poniosło koszt własny wykonywanej działalności w kwocie: 24802,53 zł

f) zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

VII. Zatrudnienie:

W roku 2015 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie. Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami.

VIII. Rozliczenia podatkowe Stowarzyszenia.

W roku 2015 Stowarzyszenie nie składało żadnych deklaracji.

Zobowiązanie podatkowe na dzień 31-12-2014 roku z tytułu zaliczki na podatek dochodowy — nie wystąpiło